1
نام و نام خانوادگی شهید: شهید حمید رضا کشتدار
تاریخ تولد: 21/4/50
محل تولد: تهران
تاریخ شهادت: 21/6/67
محل شهادت: کرخه
شهید حمید رضا کشتدار
زندگی نامه شهید:

وصیت نامه شهید:

1